Seminars of prof. Marek Piechowiak

Ladies and Gentlemen,

I cordially invite you to a series of 3 lectures under the common title: ”Understanding dignity”,

delivered by


Professor Marek Piechowiak.


Lecture I: ”The multiplicity of dignity. On the various meanings of the word dignity'”

Lecture II: “What is dignity? Philosophy of Dignity”. 

Lecture III: “What results from dignity? Dignity in legal argumentation”. 


I invite you again

Anna Musiala

Plato on Justice, Plato’s theory of Justice, Plato’s concept of justice

Źródła


Marek Piechowiak, Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity [La conception de justice chez Platon et la question de la dignité humaine], second edition, revised and extended, Peter Lang International Academic Publishers: Berlin 2021

Prezentację książki przez autora można znaleźć w serwisie YouTube


Marek Piechowiak, Plato and the Universality of Dignity, “Themis Polska Nova” 2015, no. 2 (9), p. 5-25.


Marek Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity],w: Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński, i in., Wyd. C. H. Beck: Warszawa 2011, s. 3-20:

Wcześniejsza wersja opublikowana w języku niemieckim:

Marek Piechowiak, Auf der Suche nach einer philosophischen Begründung der Würde des Menschen bei Thomas von Aquin und Immanuel Kant, w:
Würde – dignité – godność – dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich, hrsg. v. Christine Baumbach und Peter Kunzmann, Herbert Utz Verlag: München 2010, S. 289-319:


Marek Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles[Thomas Aquinas’ Conception of Dignity of Human Person as a Foundation of Law: A Commentary to the Chapters 111-113 of the Third Book of Aquinas’ Summa contra gentiles],

„Poznańskie Studia Teologiczne” vol. 14, 2003, p. 219-242.


Artykuł recenzyjny: Maria Roeske, To Plato for a Teaching on Justice and Dignity, “L’Ircocervo” 20 (2021) n. 2, p. 284-295:

Link do wykładu 

Pana Profesora Marka Piechowiaka, 

wygłoszonego w dniu 25 listopada 2021, w CBZ:

“Wielość godności. O różnych znaczeniach słowa <<godność>>”, - pierwszego z cyklu “Zrozumieć godność”.

Seminarium Prawo w kulturze plakat

Seminarium poświęcone książce: "Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa."

Uniwersalne wartości konstytucyjne plakat

"Uniwersalne wartości konstytucyjne"- nagranie prezentacji

prof. Marek Piechowiak
prof. Mirosław Granat
prof. Arkadiusz Sobczyk
prof. Anna Musiała
prof. Tomasz Barankiewicz
prof. Marek Piechowiak
prof. Anna Musiała
prof. Marek Piechowiak

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.