Les Séminaires du Professeur
Marek Piechowiak

Źródła


Marek Piechowiak, Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity [La conception de justice chez Platon et la question de la dignité humaine], second edition, revised and extended, Peter Lang International Academic Publishers: Berlin 2021

Prezentację książki przez autora można znaleźć w serwisie YouTube


Marek Piechowiak, Plato and the Universality of Dignity, “Themis Polska Nova” 2015, no. 2 (9), p. 5-25.


Marek Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity],w: Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński, i in., Wyd. C. H. Beck: Warszawa 2011, s. 3-20:

Wcześniejsza wersja opublikowana w języku niemieckim:

Marek Piechowiak, Auf der Suche nach einer philosophischen Begründung der Würde des Menschen bei Thomas von Aquin und Immanuel Kant, w:
Würde – dignité – godność – dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich, hrsg. v. Christine Baumbach und Peter Kunzmann, Herbert Utz Verlag: München 2010, S. 289-319:


Marek Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles[Thomas Aquinas’ Conception of Dignity of Human Person as a Foundation of Law: A Commentary to the Chapters 111-113 of the Third Book of Aquinas’ Summa contra gentiles],

„Poznańskie Studia Teologiczne” vol. 14, 2003, p. 219-242.Première Séminaire du prof. Marek Piechowiak

À propos du livre de Monsieur le Professeur Marek Piechowiak: "Préambule de la Constitution de la République de Pologne de 1997. Fondements axiologiques du droit.".

"Uniwersalne wartości konstytucyjne"- nagranie prezentacji

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.