O godności Seminaria 

prof. Marka Piechowiaka

Szanowni Państwo,

serdecznie Państwa zapraszam na cykl 3 wykładów pod wspólnym tytułem: “Zrozumieć godność”, 

które wygłosi 


Pan Profesor Marek Piechowiak.


Wykład I: “Wielość godności. O różnych znaczeniach słowa <<godność>>.”

Wykład II: “Czym jest godność? Filozofia godności.”

Wykład III: “Co wynika z godności. Godność w argumentacji prawniczej.”


Jeszcze raz zapraszam

Anna Musiała


W sprawie linku, proszę o kontakt z Panią Sekretarz: cbz@amu.edu.pl

prof. Marek Piechowiak: Co wynika z godności? CBZ 20.01.2022 poster
prof. Marek Piechowiak: Czym jest godność? CBZ 9.12.2021 poster

Źródła


Marek Piechowiak, Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity [La conception de justice chez Platon et la question de la dignité humaine], second edition, revised and extended, Peter Lang International Academic Publishers: Berlin 2021

Prezentację książki przez autora można znaleźć w serwisie YouTube


Marek Piechowiak, Plato and the Universality of Dignity, “Themis Polska Nova” 2015, no. 2 (9), p. 5-25.


Marek Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity],w: Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński, i in., Wyd. C. H. Beck: Warszawa 2011, s. 3-20:

Wcześniejsza wersja opublikowana w języku niemieckim:

Marek Piechowiak, Auf der Suche nach einer philosophischen Begründung der Würde des Menschen bei Thomas von Aquin und Immanuel Kant, w:
Würde – dignité – godność – dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich, hrsg. v. Christine Baumbach und Peter Kunzmann, Herbert Utz Verlag: München 2010, S. 289-319:


Marek Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles[Thomas Aquinas’ Conception of Dignity of Human Person as a Foundation of Law: A Commentary to the Chapters 111-113 of the Third Book of Aquinas’ Summa contra gentiles],

„Poznańskie Studia Teologiczne” vol. 14, 2003, p. 219-242.


Artykuł recenzyjny: Maria Roeske, To Plato for a Teaching on Justice and Dignity, “L’Ircocervo” 20 (2021) n. 2, p. 284-295:

prof. Marek Piechowiak: Wielość godności. O różnych znaczeniach słowa "godność" CBZ 25.11.2021 poster

ZROZUMIEĆ GODNOŚĆ – WYKŁADY W CENTRUM BADAŃ ZAAWANSOWANYCH UAM


1. Wielość godności. O różnych znaczeniach słowa godność (1h 3’): https://youtu.be/tXTjxbPXuOE

2. Czym jest godność? Filozofia godności.

Część 2.1 Problematyka metodologiczna i geneza zagadnienia (41’): https://youtu.be/o561QJirsPI

Część 2.2 Od Johna Locke’a do Tomasza z Akwinu (50’): https://youtu.be/971JQHHBb5c

Część 2.3 (27’) DODATEK: Immanuela Kant refleksja nad osobą i jej godnością: https://youtu.be/ZVK9o7RhRno

Część 2.4 (52’) DODATEK: Tomasz z Akwinu o godności osoby: https://youtu.be/aCEckkvCTAw

prof. Marek Piechowiak: Prawo w kulturze. Seminarium CBZ 24.06.2021 poster

Seminarium poświęcone książce: "Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa."

Uniwersalne wartości konstytucyjne plakat

"Uniwersalne wartości konstytucyjne"- nagranie prezentacji

prof. Marek Piechowiak
prof. Mirosław Granat
prof. Arkadiusz Sobczyk
prof. Anna Musiała
prof. Tomasz Barankiewicz
prof. Marek Piechowiak
prof. Anna Musiała
prof. Marek Piechowiak

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.