Seminaria z teorii prawa pracy 

“Nie ma nic bardziej praktycznego 

jak dobra teoria”


Immanuel KantI. Seminarium z teorii prawa pracy, 10.11. 2022 r., godz. 9.00: 

referat pt.: “O uzasadnianiu aksjologicznym norm i problemach z jego definiowaniem” 

wygłosił Pan Prof. Marek Piechowiak

Spotkanie poświęcone będzie analizie wybranych definicji uzasadnienia aksjologicznego. Refleksja nad ich słabościami prowadzić ma do zaproponowania definicji bardziej adekwatnych z punktu widzenia rozstrzygnięć konstytucyjnych wskazujących na uznanie przez ustrojodawcę kognitywizmu aksjologicznego. Refleksja obejmować będzie także relacje uzasadnienia aksjologicznego do tetycznego, w kontekście ustanawiania wartości w procesie legislacyjnym.


II. Seminarium z teorii prawa pracy, 22.11. 2022 r., godz. 9.00:

referat pt.: “Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrzne na tle zakładowych źródeł prawa pracy"

wygłosił  Pan Prof. Arkadiusz Sobczyk

W trakcie seminarium zostanie rozważona  ustrojowa perspektywa zakładowych źródeł prawa pracy. Dlatego właśnie posłuży za tło dla rozważań o wzajemnej relacji między prawem powszechnie obowiązujących a prawem wewnętrznym. Ubogość dotychczasowej naukowej refleksji w przedmiotowym zakresie ma również skłonić do przedyskutowania utraconych szans dla nie tylko potencjalnego pojmowania prawa pracy jako fundamentalnego elementu ustroju polskiego porządku społeczno-gospodarczego, ale również dla widzenia całości problematyki źródeł prawa w perspektywie konstytucyjnej, jakże dotychczas zawężanej.


III. Seminarium z teorii prawa pracy, 01.03. 2023 r., godz. 10.30:

referat pt.: “Francuskie prawo pracy a porządek publiczny”

wygłosił Pan Prof. Raphaël Dalmasso

W trakcie seminarium chcemy przyjrzeć się ewolucji prawa pracy w kontekście jego umiejscowienia w systemie prawa i wynikającym z tego konsekwencjom. Jak się okazuje, temat jest aktualny nie tylko w polskim obrocie społeczno-gospodarczym i prawnym, ale także francuskim. We francuskim otoczeniu prawnym proces publicyzacji prawa pracy, a dokładnie poddanie tego prawa silnej ingerencji prawa administracyjnego, notuje się na lata 70-te poprzedniego stulecia. Lata 80-te to zasadnicze zelżenie tego wpływu i jego powrót na początku lat 2000-nych, przy czym  w oparciu o inną logikę, niż ta, która towarzyszyła temu wpływowi w latach 70-tych. Na ile doświadczenia francuskie i ich ocena przez doktrynę, mogą okazać się przydatne w analizie ewolucji przynależności systemowej norm polskiego prawa pracy będzie zasadniczym punktem rozważań tego seminarium.  


IV. Seminarium z teorii prawa pracy, 02.11. 2023 r., godz. 10.00:

referat pt.: “L’Évolution du Droit du travail en Pologne après 1989 – bilan de 30 années de capitalisme. Approche théorétique.”

wygłosi Pani Prof. Anna Musiała 

En 1981, le syndicat Solidarité avait revendiqué avec force l'espoir d'un mieux social. Plus de trente années après la fin du communisme, ces illusions sociales se sont évanouies face au réalisme économique. Une politique néo-libérale brutale motivée par le soi-disant besoin d'un rattrapage avec les pays occidentaux a laissé derrière elle un véritable champ de ruines sociales. Les réformes successives du droit du travail reflètent à elles-seules cette lente dégradation et à quel point notre État-social a pu être démantelé. Comment a-t-on pu en arriver là ?  LINK: https://teams.live.com/meet/9478284626045?p=2iptcNgdISLIIDgc


V. Seminarium z teorii prawa pracy, 13.11.2023 r., godz. 10.00:   

referat pt.: “Fundamentos de derecho del trabajo español: rasgos configuradores y ámbito de aplicación”

wygłosi Pan Prof. J. Eduardo López Ahumada, 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá (Madrid, España). Investigador principal de la línea de investigación de Relaciones Laborales y Protección Social del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá


La ponencia desarrolla los principales aspectos que configuran el Derecho del Trabajo español desde el punto de vista de sus presupuestos normativos. Se presta especial atención al grado de cumplimiento del Derecho del Trabajo español de las reglas internacionales de la OIT y de la Unión Europea. Desde el punto de vista del Derecho interno español, se analiza la configuración del Derecho del Trabajo en la Constitución democrática de 1978, una vez superada la dictadura previa (1939-1975). Siguiendo un modelo democrático y plural de relaciones laborales, se analiza la principal norma general española relativa a la ordenación del trabajo por cuenta ajena, el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, se tratan dos aspectos fundamentales, desde el punto de vista del trabajo protegido y con derechos, que se refieren a la salud laboral y a la protección social del trabajo.

Aspectos a desarrollar:

1. El Derecho del Trabajo español ante el estándar internacional de la OIT.

2. La adaptación del Derecho del Trabajo español al Derecho Social Europeo.

3. La constitucionalización de la protección del trabajo en la Constitución Española de 1978. 

4. Sistema de fuentes. La importancia del Estatuto de los Trabajadores (ley general laboral). 

5. Seguridad y salud en el trabajo.

6. Seguridad Social y trabajo protegido.   


VI. Seminarium z teorii prawa pracy, 26.01.2024 r., godz. 20.00:   

poświęcone tematowi praw podmiotowych: “Prawo podmiotowe - a względem kogo?” ma na celu analizę zagadnienia teoretycznej konstrukcji praw podmiotowych  i wyjaśnienie “osobliwości” teoretycznych kolejnych rodzajów tych praw, a więc publicznych praw podmiotowych, prywatnych praw podmiotowych oraz pracowniczych praw podmiotowych, jeśli takowe można wyróżnić. Powstaje bowiem również pytanie o kwestię publicznych praw podmiotowych  w kontekście słabnących struktur państwa i jego roli w realizowaniu tzw. stanu należnego, będącego centrum prawa podmiotowego. Udział w seminarium potwierdzili przedstawiciele zarówno doktryny prawa publicznego jak i prywatnego, a także teoretycy prawa.
Cykl seminariów: 

“O fundamentach prawa pracy w dzisiejszej Polsce”

Debata "Kto nam to ułożył? O Prawie Pracy w dzisiejszej Polsce" plakat

W ramach sześciu spotkań, chcemy z perspektywy konstytucyjnej spojrzeć na fundamenty polskiego prawa pracy, odczytując jego podstawowe instytucje prawne w zgodzie z filarami aksjologicznymi Konstytucji RP i w efekcie budując wspólny punkt wyjścia dla dyskusji o prawie pracy w Polsce. 

Dlatego już teraz serdecznie dziękuję Państwu Profesorom, który zgodzili się wziąć udział i wygłosić poszczególne wykłady z tej, jakże ważnej dla prawa pracy, konstytucyjnej perspektywy.
Harmonogram spotkań:


I. Spotkanie:  17.11.2022 r., godz. 9.00, RÓWNOŚĆ: Pan Prof. Piotr Tuleja;

II. Spotkanie: 1.12.2022 r., godz. 10.00, SPRAWIEDLIWOŚĆ: Pan Prof. Marek Piechowiak;

III. Spotkanie: 8.12.2022 r., godz. 10.00, SOLIDARNOŚĆ: Pani Prof. Anna Łabno;

IV. Spotkanie: 15.12.2022 r., godz. 10.00, WSPÓLNOTOWOŚĆ: Pan Prof. Dariusz Dudek;

V. Spotkanie: 19.12.2022 r., godz. 17.00, POMOCNICZOŚĆ: Pan Prof. Ryszard Piotrowski;

VI. Spotkanie: 26.01.2023 r., godz. 9.00, WOLNOŚĆ: Pan Prof. Mirosław Granat.

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.