Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Badań Zaawansowanych

Centrum Badań Zaawansowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Centrum Badań Zaawansowanych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej, trwają działania mające na celu pozyskanie finansów na dostosowanie jej do potrzeb wszystkich użytkowników. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Badań Zaawansowanych UAM.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Piechowiak.

    E-mail: cbz@amu.edu.pl

    Telefon: +48 61 829 4049


Każdy ma prawo:


Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


    Organ nadzorujący: Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

    Adres: ul. H. Wieniawskiego 1

    61-712 Poznań

    E-mail: malgorzata.kozlarek@amu.edu.pl

    Telefon: 61 829 4392


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.